De Doelstelling

 

De stichting heeft het doel: het bewerkstelligen van verandering van het Faunabeheer  (hoefdieren/zoogdieren) in kunstmatig gecreëerde natuurgebieden.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

zowel nationaal als internationaal  - al dat gene te doen of te laten – verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

 

 In Nederland dient de wettelijke zorgplicht voor ALLE dieren te worden toegepast  !!

                                                            want

                                     Alle  dieren  hebben  recht op zorg !

Hiermee volgt de Stichting:  de  ‘ WET  DIEREN en  FLORA  en  FAUNA ‘

Volgens deze wet is iedereen in Nederland verplicht om alle dieren de nodige zorg te verlenen.

Derhalve is het onze taak en de plicht van de Overheid zorg te dragen voor het respectvol uitvoeren van de artikelen in de Wet Dieren en Flora en Fauna.    

 De regelementen die hiervoor zijn vastgelegd in deze wet zijn héél  duidelijk:

ART. 1.3 Intrinsieke Waarde:  De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. Onder deze erkenning wordt de eigen waarde van dieren verstaan, zijnde wezens met gevoel.

ART. 1.3 lid 3: Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

A --- dorst, honger en onjuiste voeding

B --- fysiek en fysiologisch ongerief

C --- pijn, verwonding en ziektes

D --- angst en chronische stress

E --- beperking van hun natuurlijk gedrag, voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

ART. 1.4 Algemene zorgplicht: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren.

De Oostvaardersplassen is één van de schrijnende ‘realiteiten’ die de Stichting zichtbaar maakt. De doelstelling is: om in de toekomst dit dierenleed te voorkomen, zodat de grote grazers een betere kwaliteit van leven gewaarborgd wordt in Nederland.

De Stichting zal er scherp op toezien dat de politiek en overige betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen.

Zij zal er keer op keer op wijzen dat ook  de politiek en overige verantwoordelijken dienen te handelen volgens de wet en zal de naleving daarvan nadrukkelijk en op de voet volgen.

Nog enkele uitgangspunten van de Stichting  zijn: 

In de kunstmatig gecreëerde natuurgebieden (cultuur gebieden) moeten goede beschuttingsmogelijkheden bij extreme weersomstandigheden voor de dieren worden gecreëerd.

Indien inkrimping van de dierenpopulatie onvermijdelijk is om een beter leefklimaat voor dieren te bewerkstelligen dan dient dit bij voorkeur te geschieden door herplaatsing of anticonceptie.

 Indien afschot onvermijdelijk is, dient dit te geschieden door beroepsbeheerders of beroepsbeheerjagers.    

De stichting is geen actievoerende  ‘partij,’ maar naast het voortdurend benaderen van de politiek, media en overige verantwoordelijkheden, moet de stichting soms wel in ‘actie’ komen.

 De Stichting beoogt geen winstbejag!

Alle geldelijke giften en bijdragen zullen dan ook alléén ten goede komen van de dieren!

 Bestuurders ontvangen geen salaris en vacatie.

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top