Brieven

 
*
Brief Datum:          13 april 2011
Van:                      Staatssecretairs H. Bleker
Aan:                      Stichting Welzijn Grote Grazers
Onderwerp:         Beheer grote grazers Ootvaardersplassen
Originele brief:   Klik hier voor de originele brief

*
Brief  Datum:          xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Van:                        Stichting Welzijn Grote Grazers (SWGG)
Aan:                        
 Onderwerp:             
 
Verkorte Inhoud:
 
 
*
Brief  Datum:          16 augustus 2010
 
Van:                        Stichting Welzijn Grote Grazers (SWGG)
Aan:                        Staatsbosbeheer , Ministerie van LNV, alle Tweede Kamer Fracties, Dierenbescherming,
                               Stg. Faunabescherming, WSPA Nederland, Stg. Viervoeters.
 
Onderwerp:             Welzijn Grote Grazers in de Oostvaardersplassen
 

 

 

 

Verkorte Inhoud:
 
 
=====
 
 *
Brief datum:              2 augustus  2010
 
Van:                          Stichting Welzijn Grote Grazers (SWGG)
Aan:                          De heer C. Janssen - Volkskrant  
Onderwerp:               Reactie Artikel Oostvaardersplasse 27 juli 2010
  
Verkorte Inhoud:   
 
SWWG reageerde op een artikel in de Volkskrant van 27 juli 2010 van de heer C. Janssen. Ondanks dat SWGG het grotendeels eens ws met de inhoud van dit artikel voelde SWGG toch de behoeft enige kanttekeningen te plaatsen bij een tweetal uitspraken/teksten van de heer Janssen, te weten:
Volkskrant Quote 1. "De Stichting Welzijn Grote Grazers ageert al langer tegen het 'project' Oostvaardersplassenwaar de natuur ongehinderd haar gang kan gaan".
Reactie SWGG:   "De (te) vele dieren in een veel te klein gebied vernielen door voedselgebrek langzamerhand de bodem, de begroeiing en vervuilen het water. Het het hele gebied is daarmee in een neerwaartse spiraal geraakt. 
Het is daarom een illusie te denken dat in dit gebied niet door mensenhanden ingegrepen dient te worden,
Staatsbosbeheer vergelijkt dit gebied met de Serengeti in Afrika, maar ondanks de enorme afmetingen van dit immense natuurpark, vindt ook daar beheer  plaats en wordt wel degelijk door mensenhanden ingegrepen"
 
Volkskrant Quote 2:  "De stichting bepleit een beheermodel zoals op de Veluwe, waar jaarlijks meer dan een kwart van de hoefdieren uit de kuddes worden weggeschoten".
Reactie SWGG:  "SWGG is pertinent niet zomaar vóór ‘afschotbeleid’ en is derhalve ook pertinent niet zomaar pro jacht !
Vooropgesteld dat SWGG liefst een einde zou willen maken aan dit dieronvriendelijke experiment met levende wezens, moeten we constateren dat de dieren en de gehele biotoop in de OVP momenteel wel in een dermate situatie verkeren dat maatregelen dienen te worden genomen. 
Gezien de huidige situatie in de OVP is SWGG daarom van mening dat:
2.1.          De grote grazers de nodige zorg moeten krijgen zoals dat in de artikelen 36 en 37 van de GWWD staat vastgelegd. 
                 Hetgeen dus niet het geval is in de OVP.
 2.2          De dieren veel eerder uit hun lijden verlost moeten worden en niet na eerst maandenlang honger lijden. 
                 En dit zal dan, jammer genoeg maar onvermijdelijk, veelal d.m.v. afschot moeten gebeuren.
2.3           Het aantal dieren drastisch moet worden teruggebracht om een goede en acceptabele kwaliteit van leven te hebben.
 
SWGG is daarom van mening dat in de specifieke situatie zoals die nu in de OVP is ontstaan, weloverwogen beheer beter is dan de dieren in de OVP nodeloos te laten lijden en aan hun lot over te laten.
Desnóóds moet dan zorgvuldige afschot worden toegepast….maar het ware ons uiteraard liever geweest dat het niet zover was gekomen en dit voorkomen had kunnen worden.
Daar SBB de dieren in de OVP in deze dramatische situatie heeft gemanipuleerd, voelt SWGG zich derhalve genoodzaakt om vooralsnog tussen 2 kwaden te moeten kiezen en vindt zorgvuldig afschot dan diervriendelijker dan maandenlang en ieder jaar weer creperen van de honger en pijn lijden.
Bovendien is SWGG van mening dat hiervoor dan ook professionele, vakkundige en diervriendelijke jagers moeten worden aangetrokken. 
Overigens is SWGG voorstander van het zoeken naar andere opties om de aanwas van de dieren in de OVP op een diervriendelijke manier te beperken, zo niet te kunnen voorkomen, zodat afschot niet nodig zal zijn.
 
=====
 
 
*
Brief datum:           1 juli  2010
Van:                       Stichting Welzijn Grote Grazers (SWGG)
Aan:                        Minister van LNV mevr. G. Verburg, alle Tweede Kamerfracties, Staatsbosbeer, Dierenbescherming,
                               Stg.  Faunabescherming, Stg. Viervoeters, WSAP Nederland, Vereniging het Edelhert, KNMvD
  
Onderwerp:            Brief van 18 mei 2010 van de minister van LNV aan de Voorzitter der Tweede Kamer n.a.v. de
                               Situatie Grote Grazers in de Oostvaardersplassen
  
Verkorte Inhoud:
 
SWGG uit haar kritiek op sterftecijfers, bijvoeren,  flora en bodemgesteldheid.
1e. Sterftecijfers:
Samenwerking tussen SWGG met de Groep Oostvaarderspassen-sterfte.nl  kon dmv. luchtfoto's aantonen dat met name de sterftecijfers onder de Heckrunderen zoals aangegeven door Staatsbosbeheer(SBB) NIET klopten. Waar SBB een cijfer van 140 hanteerde kon dmv. luchtfoto's worden aangetoond dat dit moest worden bijgesteld tot een totaal sterftecijfer van 312 runderen .
Hiermee moest ook de gemiddelde norm en het geaccepteerde sterftepercentage van 28% worden opgetrokken tot 40 á 50%.
De aantallen van de Konikpaarden en de Edelherten kwamen wél overeen met die van SBB.
2e.   Bijvoeren:
SWGG bestrijdt de bewering dat de dieren géén interesse hadden voor het voer waaruit men concludeerde dat er dus géén sprake van honger zou zijn.
Op grond van de volgende argumenten heeft SWGG dit kunnen weerleggen:
-     Er werd geen schraal hooi maar kuilgras aangeleverd. Kuilgras heeft echter voor de dieren een onaangename geur, waardoor
      er sprake is van een gewenningsperiode eer de dieren het eten. Overigens aten de Konikpaarden er wél van.
-    24 Balen voer werden  in zijn geheel en in plastic verpakte balen aangeleverd, niet uitgepakt  en niet over het gebied verspreid.
-    24 Balen voer op een gebied van 2000 ha. is als een speld in een hooiberg. 
-    Veel dieren waren dermate verzwakt dat ze de voederplaatsen niet konden bereiken.
3e.   Flora en Bodemgesteldheid:
In de brief van 18 mei 2010 wordt gesteld dat de bodemgesteldheid dermate is hersteld dat er voldoende gras aanwezig is.
SWGG bestrijdt dit daar onderzoeken van juni 2010 oa. hebben aangetoond dat veel bomen zijn doodgegaan en een grote aanwas van distels  en brandnetels een teken is van een slechte bodemgesteldheid. Ook het water is mede door de vele uitwerpselen van de vele duizenden ganzen dermate vervuild dat er sprake is van een hoog fosfaat- en nitraatgehalte.
Hierdoor moeten de dieren  dus vervuild water drinken.
SWGG verzoekt de minister dan ook de inhoud van haar brief van 18 mei 2010 te herroepen mbt. de  sterftecijfers, bijvoeren, bodemgesteldheid en haar visie, gebaseerd op de informatie van SBB, kritisch te heroverwegen en drastisch te herzien.
Tevens verzoekt SWGG om met de nog aan te stellen ICMO2-Commissie in overleg te kunnen.
 
=====
 
 
*
Brief Datum:          1 juni 2010
Van:                         Sitichting Welzijn Grote Grazers (SWGG)
Aan:                         Staatsbosbeheer , Ministerie van LNV, alle Tweede Kamer Fracties, Dierenbescherming, Stg. Faunabescherming,
                                  WSPA Nederland, Stg. Viervoeters.
 
Onderwerp:           Welzijn Grote Grazers in de Oostvaardersplassen
 
Verkorte Inhoud:
 
 SWGG bekritiseert en weerspreekt de vergelijkingen van de Oostvaardersplassen met de Serengeti in Afrika.
Zij maakt bezwaar tegen de onjuiste voorstelling van zaken: Volgens Staatsbosbeheer hebben de dieren ca. 5600 ha. tot hun beschikking. Echter 2/3 hiervan is water.!
SWGG uit  haar bezorgdheid over de barre situatie in de afgelopen winter 2009/2010 voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen.
Ook geeft zij aan dat de algehele situatie voor zowel flora als  fauna in het gebied  reden is tot grote zorg.
De gehele biotoop zal zonder ingrijpen verloren gaan.
SWGG benadrukt dat zij zich zal richten op het welzijn van grote grazers, waarbij de dieren in de Oostvaardersplassen momenteel grote prioriteit hebben. Bij de brief zijn onze hoofddoelstellingen meegestuurd.
Quote uit de brief: " Haar (SWGG)doel zal zijn om diverse instanties als Staatsbosbeheer, Dierenbescherming en Faunabescherming alsmede de politiek te blijven! benaderen om ze tot ander inzicht te bewegen".
 
=====
 
*
Brief datum:           18 mei 2010
Van:                        Minister LNV G. Verburg
Aan:                        De Voorzitter van de Tweede Kamer
  
Onderwerp:            Situatie Grote Grazers in de Oostvaardersplassen
 
Verkorte Inhoud:   
 
Toelichting minister Verburg over:  
Haar motie van 26 maart 2010 betreffende haar opdracht tot bijvoeren van de dieren in de Oostvaardersplassen. 
Sterftecijfers 2009/2010 Heckrunderen, Konikpaarden en Edelhert (grote grazers)
De opdracht tot bijvoeren met schraal hooi van de minister aan Staatsbosbeheer zou volgens Staatsbosbeheer niet het gewenste succes hebben.  Slechts weinig dieren zouden hier gebruik van maken en zou zelfs agressiviteit onder de dieren veroorzaken.
 
=====
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top