Brief aan de woordvoerders tweede kamer over de Oostvaardersplassen

screen17


                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van de brief van Mw. Dijksma aan de Tweede Kamer met antwoorden op de vragen van de leden van de fracties, d.d. 3 juli, heeft onze Stichting behoefte hier de volgende kanttekeningen bij te plaatsen.

Pag. 2, 3e alinea: Een groot aantal vogelsoorten waarvoor Natura;2000 doelen zijn vastgesteld, profiteert van het meer open grazige gebied.

Deze stelling wordt niet bevestigd door het SOVON Broedvogelrapport. Dit gaat waarschijnlijk wel op voor een “meer open” gebied, maar niet voor een volledig kaalgevreten vlakte. Door de afwezigheid van enige beschutting/bescherming en de kans dat de nesten worden vertrapt door de grote aantallen grote grazers zullen de vogels deze kale vlaktes mijden. Hierbij een overzicht van de Natura-2000 soorten in het droge gebied, gebaseerd op het bovenvermelde SOVON-rapport.

 

1997

2002

2007

2012

Dodaars

4

49

19

2

Porseleinhoen

1

10

0

0

Rietzanger

231

255

127

34

Blauwborst

281

92

88

39

Roerdomp

0

4

1

0

Snor

0

9

1

0

Op pag. 5, 3e alinea, wordt er van de oppervlakte van het Oostvaardersplassen-gebied een verwarrend beeld geschetst. Bij de 773 hectare vrij toegankelijk zijn de randgebieden meegerekend. Het kostenplaatje op pag. 4 heeft echter alleen betrekking op het Oostvaardersplassen-gebied. De problemen met dierenwelzijn en verwoesting van het landschap hebben betrekking op het droge gedeelte. Hiervoor is ook de ICMO en de BAC in het leven geroepen en niet voor aangrenzende gebieden, zoals het Oostvaardersveld, waar de dieren wél op een dierwaardige manier beheerd worden. Gratis vrij toegankelijk is alleen het gebied “De Driehoek” van 375 hectare. Dus een relatief klein gedeelte van de Oostvaardersplassen en dit gedurende ongeveer 8 maanden per jaar. Voor een bezoek aan de rest van het droge gebied worden er diverse excursies georganiseerd, met uiteraard een stevig prijskaartje.

De bewering van 900 000 unieke bezoeken in 2014 roept grote vraagtekens bij ons op. Dit komt neer op meer dan 100 000 ( bij 8 maanden open is dat 112.500 ) bezoeken per maand en dat met een parkeerplaatsje waar nog geen plaats is voor 50 auto’s.

Pag. 6 betr. dierenwelzijn; In de winter van 2012/2013 (de laatste strenge winter) was het afschotpercentage 75% en zijn meer dan 400 dieren “natuurlijk” gecrepeerd. Nu zijn de aantallen dieren weer naar recordniveau gestegen, dus alle ingrediënten voor een nieuwe ramp zijn aanwezig. De dieren die volgens protocol worden geschoten, zijn zo verzwakt dat ze de kudde niet meer kunnen volgen, niet meer overeind komen of volledig apathisch nergens op reageren. Hier is al een maandenlange lijdensweg aan voorafgegaan. Doordat er dagelijks boswachters rondrijden, dieren schieten die vervolgens weggesleept moeten worden, is er veel verstoring en onrust in het gebied. Juist in de periode dat het gebied i.v.m. de rust van de dieren voor het publiek is afgesloten Dit beheer heeft niets van doen met “survival of the fittest”. In de echte natuur komt het vaak aan op uithoudingsvermogen tijdens lange trektochten en waakzaamheid en snelheid om roofdieren te snel af te zijn. Het beheer in de OVP belemmert de dieren in hun natuurlijke gedrag door o.a. hekken te plaatsen, waardoor zij niet naar voedselrijke gebieden kunnen trekken en door een voedseltekort in de OVP de hongerdood sterven.

Naast kritische en satirische T.V. programma’s m.b.t. de vraagtekens over het huidige beleid, zijn op de Sociale Media talloze foto’s met kadavers te vinden die zijn geplaatst door bezorgde treinreizigers die dagelijks met deze ellende worden geconfronteerd. Tevens plaatsen bezoekers/omwonenden foto’s met afbeeldingen van weelderig groen gras voor de hekken en kale modderige vlaktes met uitgemergelde dieren achter de hekken. Ook vanuit het buitenland wordt de kritiek op dit beheer groter en wordt de film “ De Nieuwe Wildernis “ gezien als een film met een hoog Disney gehalte, maar die niet de werkelijkheid toont zoals wordt gesuggereerd. In de OVP worden dieren tegen betaling tentoongesteld, maar geldt voor Staatsbosbeheer ( SBB ) enige regel van de wet voor dierentuindieren? Zelfs een kinderboerderij heeft zich te houden aan regels qua verzorging van de dieren. Last but not least is de vraag waarom de wettelijk geregelde Algemene Zorgplicht ( iedere Nederlander is verplicht een dier in nood te helpen ) niet geldt voor SBB. Staat SBB boven de wet?

Volgens de wet moet die persoon, die dieren onder zich heeft en/of beheert deze naar behoren verzorgen. Bij overtreding dient de Overheid conform de wet op te treden. Hierbij verwijzen wij naar het Rechtszekerheidsbeginsel, waarbij de Overheid gelijke gevallen op gelijke wijze moet behandelen. De Nederlandse burger mag verwachten dat bij geconstateerde dierenverwaarlozing of het niet bieden van hulp aan dieren in nood voor een particulier, boer of SBB dezelfde regels gelden. Wij verwijzen naar het Rechtszekerheidsbeginsel, waarbij de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent moet toepassen of het gelijkheidsbeginsel, waarbij de overheid gelijke gevallen op gelijke wijze moet behandelen.

Er wordt gesteld dat er meer beschuttingsgebied komt voor “de dieren”. Dit geldt niet voor de runderen omdat dit te gevaarlijk wordt geacht voor de recreanten. Opmerkelijk want juist met deze dieren waar het al zo slecht mee gaat hebben niets aan deze goed bedoelde beschutting. Handhaaf daarom de wet en verplaats deze kudde naar betere gebieden, waar beschutting en voedsel voor ze aanwezig is. De beschuttingsgebieden, zoals Kotterbos worden in rap tempo gesloopt door de hongerige dieren. In de laatste milde winter zijn de bomen al tot de helft afgekloven. Zelfs de nieuwe aanplant van jonge boompjes zijn hier door de honger van de dieren niet aan ontkomen.

Het Oostvaardersveld wordt opengesteld voor “de edelherten”. Slechts een klein percentage van de meer dan 3000 herten zullen hier toegelaten worden. Datzelfde geldt voor het bos van de Hollandse Hout. Er loopt een bestaande kudde paarden in het Oostvaardersveld, die gechipt zijn en waarvan jaarlijks overtallige dieren uitgeselecteerd en naar de slager afgevoerd worden. Nu is het de bedoeling dat er een beperkt aantal herten dit gebied in en uit kunnen, maar men weet nog niet hoe dit in de praktijk uitgevoerd moet worden. Het is mogelijk dat er in één nacht honderden herten het gebied intrekken, die vervolgens weer teruggedreven moeten worden.

Het grootste probleem/oorzaak van dierenleed/sterfte is niet alleen het gebrek aan beschutting, maar vooral aan voedsel. Wanneer de dieren door hun vetvoorraad heen zijn en beginnen te vermageren, komt de kou en de wind veel harder aan. In een volgend stadium is de vacht niet meer waterafstotend omdat de huid geen vettige talg meer afgeeft.

Pag. 8, 1e alinea “vergelijkbare gebieden in het buitenland” De eerste zin op de site van de Oostvaardersplassen luidt;

Van de Oostvaardersplassen is er maar één in Nederland. Sterker nog; in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt.

Dit kunnen wij volledig onderschrijven. Er zijn in Europa en daarbuiten geen natuurgebieden te vinden waar men de jaarlijkse aanwas van grote grazers eerst laat verhongeren, om die vervolgens via de kadaverbak af te voeren.

Er zijn in Europa en daarbuiten geen natuurgebieden te vinden waar de natuur wordt vernietigd door hongerige en te grote dierenpopulaties.

Gezien de desastreuze vernieling van de natuur/biodiversiteit zal naar onze verwachting het prestigieuze European Diploma for Protected Areas in 2019 niet meer worden verlengd. Voorts ontvangt Nederland EU subsidies om de biodiversiteit te bevorderen. In de OVP is al lang geen sprake meer van biodiversiteit en als dit bekend wordt in Brussel zal waarschijnlijk de geldkraan dicht gedraaid worden. Het kan zijn dat zelfs een deel van de ontvangen subsidie terug betaald moet worden.

2e alinea betreft: het geschikt houden als foerageergebied voor Natura-2000 –vogelsoorten. De kwetsbare en belangrijke vogelsoort de Blauwe Kiekendief is als broedvogel uit het gebied verdwenen. Deze vogel broedt in het moeras en foerageert in het grazige gebied. Doordat van de vogelrijkdom nog maar een fractie over is en ook de kleine prooidieren als muizen en mollen sterk zijn verminderd, is deze bijzondere soort ook verdwenen. De ganzenpopulatie is wel sterk toegenomen, maar dit heeft hoofdzakelijk negatieve effecten op de Natura-2000 soorten in het moeras. Het is ook de vraag of het boegbeeld, de zeearend, nog een geschikte broedplek kan vinden, nu de dode boom met nest is omgewaaid en er praktisch geen bomen meer overeind staan. Wellicht om de negatieve berichtgeving over de OVP af te zwakken koketteert SBB met de Zeearend, die overigens ook elders in Nederland wordt waargenomen, zoals in de Biesbosch, Tiengemeten en de Gelderse Poort.

3e alinea. Monitoring. Er wordt elk jaar een uitvoerig monitoringsrapport geschreven met medewerking van Staatsbosbeheer, voorts wordt er om de 5 jaar het SOVON Broedvogelrapport uitgebracht.

Wij zetten vraagtekens bij de geplande toegevoegde monitoring. Wordt er soms getwijfeld aan de conclusies of deskundigheid van SOVON zodat er de behoefte bestaat om nog eens te onderzoeken wat allang vastgelegd is, of is dit slechts een manier om de omstreden, heikele oplossing nog even voor zich uit te schuiven? De uitkomst van het BAC-rapport is maanden vertraagd en dit debat in de kamer is ook al 2x uitgesteld. Dit uitstel gaat ten koste van onnoemelijk, grootschalig dierenleed.

Hierbij enkele quotes uit het SOVON Broedvogelrapport.

Pag. 28 Oorzaken achteruitgang aantallen vogels;

Sturende factor was en is de invloed van de grote herbivoren, die ervoor zorgden dat bomen stierven, liggende takken en stammen werden vertrapt en grassen ten opzichte van alle andere plantensoorten werden gefaciliteerd.

Pag. 34 De uitbreiding van grazige habitats in 2007 leidde niet tot een uitbreiding in broedvogelverspreiding, integendeel. Overal werd de verspreiding ijler en het door graslandsoorten gebruikte areaal kleiner.

Pag. 119 . In 2012 werden in de buitenkaadse Oostvaardersplassen 1029 territoria van 58 soorten vastgesteld in een gebied van 1894 hectare (0,54 territoria/ha)

Deze dichtheid is een factor 12-14 lager dan in gemengd bos in het nabijgelegen Hollandse Hout en een factor 21 lager dan in vlierstruweel van de op korte afstand liggende Ooievaarsplas.

De dichtheid is momenteel overeenkomstig met die in grootschalig agrarisch landschap in Zuidelijk Flevoland.

Op pag. 10, 2e alinea, staat de verwachting, dat er in jaren met minder grote grazers, kansen ontstaan voor verruiging en struweelvorming. Waarop is dit gebaseerd? Wishful thinking?

Na de winter 2012/13 waren de aantallen dieren met +/- 2000 afgenomen, maar dit heeft toen niet tot de vurig gewenste struweelvorming geleid, maar het is nog steeds een “ tot op het bot afgekloven gebied, met een volledig verstoord ecosysteem ”. (Frits van Beusekom). Voormalig directeur Staatsbosbeheer. Van 1979 tot 1989.

In de laatste alinea staat dat het edelhert een voorkeur heeft voor houtachtige vegetatie en dat de runderen graag langer gras met ruigte hebben. De enige plant die in de Oostvaardersplassen ieder jaar fors toeneemt is het giftige Jacobskruiskruid. Struiken en houtachtige vegetatie zijn zo goed als verdwenen, alleen binnen de beschutting van kunstmatige houtwallen, groeien wat aangeplante boompjes, buiten bereik van de dieren.

Pag. 11, 3e alinea, Invloed grazers op ganzenpopulatie. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de invloed van grazers op het landschap. Bij een beperkt, gecontroleerd aantal grote grazers kan dit inderdaad het fraaie mozaïeklandschap opleveren met rijke biodiversiteit.

Ditzelfde geldt voor de ganzen, door het volledig kaal geworden gebied, nemen de aantallen ganzen fors toe, wat eerder een ongunstig dan gunstig effect heeft op de vogels in het moeras.

Pag. 11, Laatste alinea; De verwachting, dat de kuddes niet zullen groeien, wanneer het beschikbare gebied sterk toeneemt is o.i. nergens op gebaseerd. De paarden graven rietwortels op langs de randen van sloten en plassen tot op een diepte van 50 cm onder water. De herten trekken nu al het moeras in om daar ook de bast van wilgen te schillen en rietplanten te eten. Aan het eind van de hongerwinter 2012/2013 zijn er 60 tot 80 dode herten in het moeras gevonden. Vermagerd, verhongerd, verdronken.

Wij hopen vurig dat er eindelijk de politieke moed opgebracht wordt om een einde aan deze verschrikkelijke dierenmishandeling te maken. Deze discussie sleept zich al meer dan 10 jaar voort in de politiek en ondertussen zijn er duizenden dieren op een gruwelijke manier aan hun einde gekomen. Nu is er in het Oostvaardersveld wél goed kuddebeheer. Wanneer ditzelfde beleid ook voor de Oostvaardersplassen geldt, kan men ook de hekken tussen deze gebieden openzetten. Het huidige beheer is in de toekomst ook niet te verenigen met de plannen voor een Nationaal Park, de drooglegging volgens het beheerplan, of het instellen van een Ecologische Hoofd Structuur.

In het verleden is dit onderwerp al diverse malen in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Het probleem is steeds vooruitgeschoven, door commissies te benoemen en de zaak nauwlettend te monitoren. Tot nu toe heeft dit voor duizenden dieren een verschrikkelijke, langzame hongerdood opgeleverd. Hoog tijd om eindelijk eens een einde te maken aan deze nationale schande, deze mega-dierenkwelling.

Wij mogen toch terecht verwachten van politici (die de verantwoording voor deze dieren dragen), dat ze eindelijk een einde maken aan dit MISLUKTE EXPERIMENT.

Met vriendelijke groet.

Yvonne Bierman                                                               Erica Hennekes

Voorzitter.                                                                      Bestuurslid.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top