Brief van 23 mei 2016, aan directeur Thijsen van Staatsbosbeheer

screen18

Geachte heer Thijsen,

Als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het beheer in de Oostvaardersplassen richten wij deze brief aan u.

Mislukt veldbezoek 17 mei 2016:

Hoewel de winter al geruime tijd voorbij is, maken wij ons ernstig zorgen over de conditie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dit is voor ons reden geweest op 25 april 2016 regiodirecteur Nick de Snoo te verzoeken toestemming

te geven voor een veldbezoek aan de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dit bleek pas mogelijk op 17 mei 2016.

Bijna een maand na het indienen van ons verzoek. Wij betreuren het zeer dat een bezoek eerder niet mogelijk bleek.

Wij wilden tijdens dit bezoek goed zicht krijgen op de conditie waarin de dieren eind van de winter verkeren. Daarom hebben wij enkele gerenommeerde dierenartsen verzocht ons bij dit veldbezoek te vergezellen. Wij rekenden er op een gedegen bezoek aan de grote grazers, waarbij wij de conditie met eigen ogen zouden kunnen beoordelen.

Dit veldbezoek is voor ons op een uitermate teleurstellende ervaring uitgelopen. Na een inleidend gesprek met regiomanager Kees de Lange werd ons slechts een kort veldbezoek tot halverwege de beheerweg geboden. Daarbij mochten wij nog wel de auto verlaten, maar absoluut niet het veld betreden. Verder bezoek aan het terrein werd pertinent geweigerd! Voor ons onbegrijpelijk, te meer daar de volgende dag (18 mei 2016) zowel vanaf de Almeerse zijde, als van de Lelystadse zijde de excursiekarren (Ecokar en bolderwagen) wel de beheerweg verlieten en over de zijwegen naar de aanwezige grote grazers reden.

U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat wij ons zeer geschoffeerd voelen.

Daarom onze vraag: heeft Kees de Lange op eigen initiatief ons verdere toegang tot het terrein geweigerd, of is dat op instructie van hogerhand gebeurd?

Staatsbosbeheer heeft meermalen aangegeven transparant te willen zijn over haar handelen in de Oostvaardersplassen. Dat is mede op aanwijzing van ICMO 2 / Beheeradvies Commissie Oostvaardersplassen.

Wij zijn erg teleurgesteld over het gemis aan transparantie tijdens dit veldbezoek. Daarnaast zijn wij -voor zo ver wij een beeld hebben kunnen krijgen van de conditie van de dieren- ernstig geschrokken van de situatie. Ondanks de zachte winter en ondanks het vele afschot, verkeren veel dieren ook nu nog in een slechte conditie. Ook is het beschikbare voedsel voor de grote grazers nog miniem. Mede door de begrazing door duizenden ganzen is de vegetatie op de graslanden en voormalige ruigtevelden nog uiterst kort.

Onze conclusie is dat het huidige beleid blijkbaar gepaard gaat met ernstig lijden van grote aantallen grote grazers. Als dit het resultaat is van vroeg-reactief beheer, dan is het zeker de hoogste tijd om dit beleid aan te passen.

In de Jaarrapportage van 2014-2015 wordt aangegeven dat vrijwel alle dieren die in de bijzonder zachte winter 2014-2015 zijn afgeschoten in conditiescore 1 of 2 verkeerden. Dat zal waarschijnlijk ook de achter ons liggende winter het geval zijn geweest.

Gezien de slechte conditie waarin veel dieren nu nog verkeren, had Staatsbosbeheer de afgelopen maanden
veel meer dieren moeten afschieten. Ook deze winter is weer sprake geweest van langdurig en zinloos lijden.
Uitermate verwerpelijk. Richting politiek en publiek wordt de indruk gewekt dat er tegenwoordig geen sprake meer is van ernstig en zinloos lijden. Gezien onze (beperkte) waarnemingen op 17 mei 2106 komt dit ernstig lijden blijkbaar ook nu nog steeds voor.

Naar wij hebben vernomen zal het beleid over de grote grazers vrijwel zeker in de loop van dit jaar aan de provincie Flevoland worden overgedragen. Wij zijn er van overtuigd dat een meerderheid van Provinciale Staten een einde zal willen maken aan deze jaarlijks terugkerende ellende. Wij verzoeken u daar op te anticiperen.

Afschot bij conditiescore 3 noodzakelijk:

Gezien de slechte conditie waarin veel dieren nu nog verkeren, zijn wij tot de conclusie gekomen dat óf de criteria tot afschot niet zijn toegepast, óf dat de toestand bij de dieren in conditie 2 dusdanig slecht is, dat afschot al bij een hogere conditiescore (conditiescore 3) had moeten plaatsvinden.

Wij verzoeken u daarom dringend te evalueren of de afschotcriteria gedurende deze winter en het begin van het voorjaar correct zijn toegepast.

-Wij hadden gehoopt tijdens bovengenoemd veldbezoek ook antwoord te krijgen op meerdere vragen die bij ons leven.

Onder meer vragen naar aanleiding van Jaarrapport 2014-2015. Die rapportage is open aantal punten oppervlakkig en summier.

Een deel van deze vragen willen wij nu aan u voorleggen. Andere vragen zullen wij binnenkort in een vervolgbrief stellen.

Graag zouden wij op korte termijn antwoord krijgen op de volgende vragen:

Afvoer dode runderen en paarden:

-Naar wij menen te weten behoren alle dode runderen en paarden uit het gebied te worden verwijderd. Kunt u garanderen dat dat ook gebeurt? Tijdens een veldbezoek van het stakeholdersoverleg in mei 2015 hebben wij in het veld de resten van een veulen zien liggen.

Daarnaast stuitten bezoekers van de Driehoek begin mei niet alleen op de resten van talrijke edelherten, maar ook op de resten van een veulen en een volwassen Heckrund. Tevens meenden wij medio mei 2016 vanaf de Kleine en Grote Praambult in het droge gedeelte van de Oostvaardersplassen de kadavers van minstens 2 paarden en waarschijnlijk 1 of meer runderen te zien liggen. Tevens vonden wij half mei 2016 in het Oostvaardersbos 2 dode runderen liggen.

Graag vernemen wij van u wat het beleid van Staatsbosbeheer in deze is.

Publicatie maandverslagen:

-Vorig jaar zijn in de zomerperiode (mei t/m november 2015) geen maandverslagen gepubliceerd, terwijl dit wel toegezegd was in het Stakeholdersoverleg van 7 juli 2014. In de notulen van dit overleg, voorgezeten door regiodirecteur De Snoo en genotuleerd door gebiedsmanager Jasper Kuipers, staat dit als volgt verwoord: "Vanaf deze zomer komt er elke maand een maandrapportage op de website".

Dit is in 2104 geëffectueerd, maar in 2015 zonder verdere vermelding achterwege gebleven.

Uit de verslagen die wij in 2014 hebben ontvangen, blijken er ook in de zomermaanden gebeurtenissen plaats te vinden die voor ons van belang zijn om de situatie goed te kunnen volgen: ook in mei en andere maanden sterven dieren een natuurlijke dood ( door verhongering ) of worden afgeschoten. Ook daarover dient openheid te worden betracht.

Zo werd in het maandrapport over mei 2014 o.a. vermeld: " dat in het kader van vroeg reactief beheer 10 konikpaarden waren afgeschoten. Dit waren jonge dieren met een relatief lage conditiescore. De geschoten konikpaarden waren vrijwel allemaal veulens van het vorige jaar, die in het voorjaar blijvend diarree hadden. De oorzaak is waarschijnlijk, moeite met de omschakeling naar eiwitrijk nieuw gegroeid gras ".

Wij hebben de indruk dat ook dit jaar tot in mei afschot heeft plaatsgevonden, dieren een natuurlijke dood door verhongering zijn gestorven. Begin mei hebben wij nog de trekker met een dood dier door de Oostvaardersplassen zien rijden en op 17 mei troffen wij op het Kitsstrandje op korte afstand van het hekwerk een dood hert aan. Waarschijnlijk het hert dat wij begin mei op deze locatie in apathische conditie hebben zien liggen! Dit bevestigt het belang van maandrapportages gedurende het gehele jaar.

Overigens zijn de maandverslagen over 2014 in het begin van dit jaar van de website van Staatsbosbeheer/Oostvaardersplassen verdwenen. Uit oogpunt van openheid vinden wij dit een onjuiste actie. Daarnaast betreuren wij het, dat de informatie in de maandrapporten tegenwoordig tot het uiterst minimale wordt beperkt.

Daarom verzoeken wij afspraken gedaan in het stakeholdersoverleg van 7 juli 2014 gestand te doen en vanaf heden weer iedere maand een maandverslag op de site te plaatsen, deze te voorzien van de van belang zijnde informatie en tevens de verwijderde maandrapporten te herplaatsen.

Wij wachten met belangstelling uw antwoord op deze vragen af. Zoals eerder in deze gesteld zullen wij binnenkort in een vervolgbrief met aanvullende vragen komen

Hoogachtend:

Yvonne Bierman

Voorzitter SWGG
Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top