Brieven en mailberichten

15 januari 2018 - Brief aan Staatsbosbeheer

schermkopie151

Geachte heer Thijsen,

Wij maken ons ernstig  zorgen over het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat doen wij al tal van jaren, maar nu lijkt de situatie zeer ernstig.
Steeds weer hopen wij, dat er een spoedig einde komt aan de situatie dat er ’s winters maandenlang 4000-5000 herten, paarden en koeien in de Oostvaardersplassen honger moeten lijden. Daarover hebben wij u al eerder in 2016  benaderd.

Gezien de huidige zeer slechte situatie in de Oostvaardersplassen hebben wij in december 2017 een bericht gestuurd naar uw regiodirecteur Nick de Snoo. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom richten wij ons in deze -open- brief opnieuw tot u.  

Door het bijzonder grote aantal herten, paarden en runderen, de sneeuw in december én de vele regen de afgelopen maanden zijn de omstandigheden in de Oostvaardersplassen nu erg slecht.
Volgens de in oktober 2017 uitgevoerde helikoptertelling liepen er dit najaar ca. 5250 grote grazers. Nog nooit eerder liepen er dergelijk grote aantallen herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen. Door het hoge aantal grote grazers én de slechte terreinomstandigheden is de situatie momenteel wezenlijk anders dan in voorgaande winters en zeer ernstig.
Dit geldt in het bijzonder voor de Heckrunderen, die in voorgaande winters voedsel zochten in de Driehoek. Ten gevolge van een inundatie van dit wintergebied begin januari én de (tijdelijke) aanwezigheid van enkele honderden koniks in dit gebied, zal hier de komende maanden geen voedsel voor deze Heckrunderen beschikbaar zijn.
Het zal nog tot in mei duren voordat de omstandigheden in de Oostvaardersplassen wezenlijk verbeteren. Dat zal tot gevolg hebben dat -wanneer nu niet sterk in het aantal dieren wordt ingegrepen- enkele duizenden dieren de komende maanden honger zullen moeten lijden in de Oostvaardersplassen.

Inmiddels zijn er door de beheerders van de Oostvaardersplassen enkele honderden verzwakte dieren afgeschoten. Gezien de grote aantallen dieren en de slechte terreinomstandigheden zal dit afschieten nog enkele maanden voortgezet moeten worden. Op dit moment beperkt het afschot zich tot die dieren die ernstig verzwakt zijn en het eind van de winter niet zullen halen.
Uit vroegere jaarverslagen is gebleken, dat dit in het algemeen dieren betreffen die verkeren in conditiescore 1 en  2. Deze dieren hebben dan al wekenlang lopen lijden.
Volgens deskundigen in dierenwelzijn verkeren dieren bij een conditiescore 1 en 2 al in het eindstadium. Het lijden begint volgens deze deskundigen al in een veel eerder stadium. (Dit wordt onder meer beschreven in een reactie van B. Zuidema, oud inspecteur van Dierenbescherming, Zie bijlage).

 

Wij dringen er dan ook met klem op aan al eerder dan conditiescore 1 en 2 tot afschot over te gaan. Wij vinden het onbegrijpelijk dat u nog steeds het beleid aanhangt, waarbij de dieren wekenlang/maandenlang honger moeten lijden voordat zij worden afgeschoten. Terwijl het duidelijk is, dat vele honderden dieren het eind van de winter niet zullen halen. De verhalen dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen  niet lijden zijn een misleiding van de burger en de politiek.


Wanneer u wacht met afschot tot  een moment dat de betreffende dieren al bijna dood zijn, zal het aantal dieren nog lang erg hoog blijven. Te hoog ten opzichte van het beschikbare voedsel. Daarmee brengt u de totale populatie in een hongersituatie en is de kans groot dat u in februari, maart en april juist erg veel dieren zal moeten afschieten. Meer dan in het geval dat u nu reeds het aantal dieren nu naar een lager aantal terugbrengt.
Vooral voor de Heckrunderen dreigen grote problemen. Door het grote aantal herten en paarden is er voor de Heckrunderen vrijwel geen voedsel meer beschikbaar.

In ICMO2 is reeds aangegeven dat langdurig en vermijdbaar lijden maatschappelijk niet verantwoord is en voorkomen dient te worden.

ICMO2. P. 18. “The overall conclusion of ICMO2’s ethical considerations is that long periods of food restriction resulting in large scale unnecessary suffering and subsequent starvation of animals as a result of living conditions partially created by man is morally not acceptable and has to be prevented”

Het verbaast ons dat hier niet naar gehandeld wordt.

Wij hadden gehoopt, dat de Adviescommissie Beheer Oostvaardersplassen nog in 2017 haar advies zou uitbrengen aan het College van Gedeputeerde Staten van  Flevoland, maar de voortgang in deze procedure blijkt uitzonderlijk traag. Het lijkt er dan ook op dat Provincie Flevoland deze winter nog niet tot een nieuw beleid voor de grote grazers zal komen.
Toch zijn wij er van overtuigd dat er geen wettelijke bepalingen zijn, die een diervriendelijker beleid onmogelijk maken. Maar dan moet Staatsbosbeheer als eigenaar van de Oostvaardersplassen daar wel aan mee willen werken en zal de ruimte, die de ontheffing op het doden van edelherten die Gedeputeerde Staten van Flevoland u heeft verleend, optimaal moeten worden benut!!

Dat behoeft  niet op juridische problemen te stuiten, omdat de grote aantallen grote grazers een sterk negatief effect hebben op de natuurwaarden van de Oostvaardersplassen, zoals onder meer blijkt uit monitoringsverslagen, jaarrapporten en het Natura 2000 beheerplan.

Mocht u  willen teruggrijpen op de bepaling in de overeenkomst tussen het ministerie van Economische zaken en Provincie Flevoland, dat eerst een review moet worden opgesteld alvorens besloten kan worden tot een nieuw beleid, dan moet het met behulp van de beschikbare gegevens mogelijk zijn in korte tijd een review op te stellen. In de overeenkomst tussen het Rijk en de Provincie zijn geen bepalingen op genomen over de inhoud en vorm waar deze review aan moet voldoen.

Gezien het bovenstaande doen wij een dringend beroep op u nu reeds tot een verhoogd afschot van de grote grazers in de Oostvaardersplassen over te gaan om dierenleed te voorkomen. Daarbij in ogenschouw nemend, dat:

 

-volgens ICMO 2 is het niet acceptabel dat de dieren onnodig en langdurig lijden door voedseltekorten en dit dient  te worden voorkomen.

 

-u eigenaar bent van de Oostvaardersplassen en

 

-u een zorgplicht heeft voor de aanwezige grote grazers.


-er geen juridische beletselen zijn, die een verhoogd afschot onmogelijk maken.

 

-de protocollen die u momenteel hanteert bij het afschot  interne richtlijnen zijn. Vastgelegd in een door u opgestelde managementplan.

 

-u beschikt reeds over een ontheffing van Gedeputeerde Staten van Flevoland tot het doden van edelherten.

 

-het doden of vangen van  edelherten in de Oostvaardersplassen ook volgens de Natuurbeschermingswet (art. 3.10) toegestaan is ter beperking van de omvang van de populatie  in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade, of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waar de dieren zich bevinden en  ter voorkoming  of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren.

 

- een sterke reductie van het aantal grote grazers ook in het kader van de aanwijzing tot Natura 2000 gebied noodzakelijk is. De grote aantallen grote grazers vormen een bedreiging voor de stand van meerdere instandhoudingssoorten.


-indien noodzakelijk een review in korte tijd met gegevens uit bestaande rapporten kan worden opgesteld.

Gezien de kritieke situatie  stellen wij een spoedige reactie op prijs.  Wij zullen ook Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in kennis stellen van onze zorgen over de huidige situatie en de urgentie om nu reeds het aantal dieren sterk te reduceren.

Hoogachtend:

St. Welzijn Grote Grazers.

namens deze:

voorz.  Y. BiermanPagina 2 van 14

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top