Media

Reactie op uitspraak ecoloog Rijkswaterstaat

Geachte redactie,

Als medebestuurslid van de Stichting Welzijn Grote Grazers wil ik even terug komen op dat interview met die ecoloog van Rijkswaterstaat over de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen. Ik kan gewoon niet begrijpen hoe deze hoog opgeleide man zo lyrisch kan zijn over een natuurgebied, die door overbevolking van totaal ongeschikte en veel te grote herbivoren is verworden tot een uitgewoonde en volledig vernielde vlakte. Deze man is evenals die door Staatsbosbeheer ingehuurde fotograaf Rubin Smid kennelijk ziende blind geworden, want hoe kunnen deze mensen deze teloorgang en de verschrikkelijke neerwaartse spiraal waarin dit hele ecologische gebeuren is terecht gekomen, nog op deze positieve wijze naar buiten brengen. Het hele OVP-systeem rammelt aan alle kanten en riekt naar een hobbygehalte van een kleine groep lieden die hun verhalen wonderwel in stand weten te houden en vele onwetende mensen, waaronder politici, journalisten, rechters, de dierenbescherming en zelfs de Partij voor de Dieren weten te overtuigen. Dat dit echter ieder jaar weer ten koste moet gaan van zoveel dode en onnodig lijdende onschuldige dieren is volgens onze Stichting ronduit beschamend. De onvoorstelbare hoeveelheid van 1500 dode dieren in 2012 en ongeveer 1700 dode dieren dit jaar, kan en mag in een ontwikkeld land als Nederland nooit de consequentie zijn om een natuurgebied van de grond te krijgen c.q. in stand te houden. Wij zijn van mening dat de mensenhand van Staatsbosbeheer het hele jaar zodanig aanwezig is in de OVP dat van ecologisch natuurbeheer beslist geen sprake kan zijn. Ook slaat het natuurlijke regulatieverhaal van die ecoloog nergens op. Een neerwaartse spiraal is volgens ons niet te meten omdat er al jarenlang, maar vooral de laatste 2 jaren bijna de helft van alle dieren zijn weggeschoten. Dit wegschieten is noodzakelijk omdat er voor de wegkwijnende, verhongerde en uitgeputte dieren geen natuurlijke predator is. Met dit moordlustige werkje zijn meerdere boswachters van SBB ongeveer 5 maanden onafgebroken bezig. Zij jagen in die periode dagelijks in hun vier wiel aangedreven voertuigen op deze   uitgehongerde en volledig uitgeputte dieren.

Verder zijn wij van mening dat nu wel is bewezen dat de OVP niet geschikt is voor ecologisch natuurbeheer. De bodem bestaat namelijk uit zeer vruchtbare zeeklei en is te laag gelegen. De bodem heeft in natte perioden veel te weinig draagkracht hetgeen door overbevolking leidt tot vertrapping en beschadiging van de biodiversiteit. Deze biodiversiteit is ook mede door overwoekering van het volop aanwezige Engelse raaigras nagenoeg niet meer aanwezig hetgeen er ook toe heeft geleid dat vele vogelsoorten zijn verdwenen en of schrikbarend in aantallen zijn teruggegaan. Van het roofvogelbestand is nagenoeg niets meer over omdat door het inklinken van de bodem het muizenbestand helemaal is verdwenen. Door het verdwijnen van de biodiversiteit en het volop aanwezige gras is in feite alleen het ganzenbestand geëxplodeerd. Deze dieren vermeerderen zich gigantisch in dit gebied, hetgeen tot gevolg heeft dat gebieden rondom het IJsselmeer, waaronder Schiphol,  overlast ondervinden van deze vogels.

Bertus Zuidema, mede bestuurslid Stichting Welzijn Grote Grazers en oud-Distr.Insp. van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Pagina 5 van 5

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top