Nieuwsberichten

RAMPZALIGE SITUATIE IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN

RAMPZALIGE SITUATIE IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN.

De situatie in de Oostvaardersplassen heeft zich de afgelopen weken rampzalig ontwikkeld. De winter 2017-2018 was weliswaar een betrekkelijk zachte winter, maar het venijn zat hem in de staart. Eind februari stroomde met een krachtige noordoostenwind erg koude lucht het land binnen. Met rampzalige gevolgen voor de grote grazers in de Oostvaarderplassen.

In februari werden ruim duizend koeien, herten en paarden door de beheerders afgeschoten of stierven door verhongering buiten het zicht van de beheerders. Met de dieren die al eerder doodgeschoten waren, kwam de tussenscore voor de winter tot en met februari 2018 al op 1755 slachtoffers te staan. Een triest record.

2018-01Dat het deze winter totaal fout zou gaan, was aan het begin van de winter al te zien. Volgens de helikoptertelling liepen er eind oktober 2017 ongeveer 5200 in het gebied. Meer dieren dan ooit. En aan het begin van de winter was al duidelijk dat deze dieren het beschikbare voedsel volledig hadden opgevreten.

Dit was voor ons aanleiding om medio januari een brandbrief naar de directeur van Staatsbosbeheer en Gedeputeerde Staten van Flevoland te sturen. (zie de brieven op de homepage). In deze brief hebben wij gewezen op de dreigende noodsituatie en aangedrongen over te gaan tot versneld afschot van grote grazers.
Een akelige, maar onvermijdelijke ingreep. Waarom wachten tot de dieren in conditiescore 2 of 1 zouden geraken? Het niet versneld ingrijpen in het aantal grote grazers zou inhouden, dat alle 5000 herten, koeien en paarden maandenlang onnodig honger zouden moeten lijden. Terwijl in het advies van ICMO2 -hetgeen ten grondslag ligt aan het huidig beleid- al wordt aangegeven dat langdurig en onnodig lijden van de grote grazers door voedselgebrek maatschappelijk niet acceptabel is en voorkomen moet worden.

Staatsbosbeheer en Gedeputeerde Staten weigerden tot versneld afschot over te gaan en dit heeft zoals wij al vreesden tot de huidige noodsituatie geleid. In februari bleek massaal afschot nodig en ook de afgelopen weken zijn nog grote aantallen herten, paarden en koeien afgeschoten. Met zoals gemeld de akelig hoge tussenscore van 1755 dode dieren eind februari.

2018-02In dit cijfer zijn dan nog de dieren, die in het moerasgedeelte buiten het zicht van de beheerders onder erbarmelijke omstandigheden zijn gestorven, niet verwerkt.
Begin maart ontdekten schaatsers in de Oostvaardersplassen enkele tientallen dode herten op, in en langs het ijs. Waarschijnlijk is dit nog slechts het topje van de ijsberg en zijn er misschien wel enkele honderden herten op de dijkjes en eilandjes in het moeras om het leven gekomen.

In 2013 ontdekten de beheerders pas in het late voorjaar, dat een groepje koniks over het besneeuwde ijs het moeras was binnengetrokken en door de invallende dooi niet meer terug had kunnen gaan. Ze zijn toen onder afschuwelijke omstandigheden gestorven.
Iets dat deze winter niet opnieuw mag gebeuren. Daarom hebben wij begin maart bij Staatsbosbeheer aangedrongen op een zorgvuldige inspectie van het moeras.

De ellende in de Oostvaardersplassen is niet onopgemerkt gebleven bij het grote publiek. De afgelopen jaren hebben de media weinig aandacht aan de problemen in de Oostvaardersplassen besteed. Nu konden ze er niet om heen. Dierenliefhebbers konden de ellende bij de dieren niet langer aanzien en begonnen voer over de afrasteringen te gooien. Er werden enkele bedreigingen richting de beheerders geuit en nu was er plotseling wel aandacht bij de media voor de problematiek in de Oostvaardersplassen.
Dit was aanleiding voor de Commissaris van de Koning van Flevoland om eindelijk in actie te komen. De provincie (College van Gedeputeerde Staten) is sinds begin vorig jaar verantwoordelijk voor het welzijn van de grote grazers, maar had tot op dit moment geen concrete stappen ondernomen om tot verbetering van de omstandigheden van de grote grazers te komen.
Nu het geheel begon te escaleren heeft de Commissaris wel bij Staatsbosbeheer aangedrongen om te gaan bijvoeren. Uit een vraaggesprek op radio 1 bleek hij dat niet zo zeer heeft gedaan voor het welzijn van de grote grazers, maar meer omdat de openbare orde in het gedrang dreigde te komen.…
                                                                                      

2018-03Ondanks dat Staatsbosbeheer onder druk van de provincie tot bijvoeren was overgegaan, zetten actievoerders uit Gelderland hun plannen tot een protestdemonstratie bij de Oostvaardersplassen door. Dat werd een groot succes. Op zondagochtend 3 maart 2018 verzamelden zich ongeveer 1000 dierenliefhebbers aan de rand van de Oostvaardersplassen. Na het arriveren van een stoet trekkers met wagens hooi van boeren uit Gelderland volgde een nette maar emotionele demonstratie. Tegelijkertijd werden bij het Provinciehuis tien vrachtauto’s hooi van boeren uit Drenthe aan de Gedeputeerde Meijer aangeboden.
Het was de bedoeling dat Staatsbosbeheer dit hooi samen met het hooi van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen zou verspreiden. Tot grote woede van de betrokken boeren en andere dierenliefhebbers is dit hooi medio maart nog steeds niet verspreid.

Staatsbosbeheer voert sinds begin maart slechts op 7 locaties de hongerende dieren bij en dat is duidelijk niet voldoende. De hoeveelheid voer is niet alleen onvoldoende, maar dat hooi wordt ook nog eens slecht over het gebied verspreid.

Doordat er slechts op enkele plaatsen wordt gevoerd, is dit hooi voor veel dieren onbereikbaar.
Het is voor ons een raadsel waarom Staatsbosbeheer niet bereid is het voer goed te verspreiden en daarmee de woede van de bevolking over zich heen roept.
De boeren hebben gedreigd zelf tot verspreiding van het hooi over te gaan, wanneer Staatsbosbeheer zo halsstarrig blijft.


2018-04De weersverwachtingen zijn momenteel zeer verontrustend. Over enkele dagen stroomt opnieuw arctische lucht over Nederland uit en gaat het opnieuw licht tot matig vriezen. Tot eind maart blijft het koud. Een snel uitgroeien van de vegetatie zit er dit jaar dus zeker niet in. In voorgaande winters bleef het in de Oostvaardersplassen tot in mei erg kaal, terwijl er buiten de Oostvaardersplassen al volop gras werd gemaaid. Het late voorjaar zal tot gevolg hebben, dat de grote grazers nog wekenlang zware omstandigheden zullen moeten doormaken.
Het zal dan ook nodig zijn, dat Staatsbosbeheer tot ver in april blijft bijvoeren. Doet Staatsbosbeheer dat niet of onvoldoende, dan zal het alsnog uitdraaien op een crash. Een crash die zich al grotendeels heeft voorgedaan, want waarschijnlijk is inmiddels al meer dan de helft van de dieren door verhongering gesneuveld!!

Het is onbegrijpelijk, dat Staatsbosbeheer en Gedeputeerde Staten van Flevoland niet tijdig tot actie zijn overgegaan.

14 maart 2018

P.S.
De activiteiten voor de Stichting Welzijn Grote Grazers vergen veel energie van de betrokkenen, maar ook geld. Wilt u ons financieel steunen? Maak dan uw donatie over op girorekening:  

NL91 INGB 0005 0271 53 t.n.v. Stichting Welzijn Grote Grazers te Lelystad

Pagina 2 van 3

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top