Petities

Petities

Klik hier voor de petitie

INFO NEDERLANDS:

De Oostvaardersplassen ( OVP) zijn gelegen in het westelijk deel van Flevoland. Het is een nat gebied, groot 5500 ha, waarvan 1/3 deel bestaat uit begraasbaar land, 1/3 uit moerasgebied en 1/3 water. Sedert 1996 beheerd door Staatsbosbeheer ( SBB ). Toen in de jaren '70 van de vorige eeuw flora en fauna met o.a. veel (water) vogels enorm toenamen in kwantiteit en diversiteit , werd besloten er een 'Natuurpark' van te maken.

De discussie over de uitvoering van dit project bestaat nu al bijna 20 jaar. In de winter van 1996-'97 werd al honger geleden, omwonende spraken er schande van, vooral jonge dieren waren er slachtoffer van (en zijn dat nog steeds). Een helikopter geladen met hooi mocht niet opstijgen. In 1999 verhongerde o.a. een grote groep Heckrunderen. De wintersterfte van 2004-2005 bedroeg 700 dieren. In het seizoen 2011-2012 stierven er 1500 dieren (door honger gestorven of afgeschoten wegens een zeer slechte conditie). In oktober 2012 heeft weer een telling plaats gevonden (volgens een verbeterde methode).

Note van Stichting Welzijn Grote Grazers:
De dieren lijden onder het voedsel tekort (want van november tot half mei hebben ze geen hap te eten). Het gras gaat begin april groeien, maar de duizenden ganzen eten alles weg.
De dieren worden in een nieuw rapport weer als wild betiteld, want dan hoeft Staat bos beheer ze niet te verzorgen.
Als ze al terminaal zijn, worden ze afgegeschoten.
Het is een Nationale Schande.

Teken deze petitie om een halt toe te roepen aan deze verschrikkelijke en onnodige situatie voor de duizenden dieren, die jaar in en jaar uit lijden door nalatigheid van de mens zijn wetten.


INFO ENGLISH TRANSLATION:

The Oostvaardersplassen (OVP) are located in the western part of Flevoland. It is a wet area, large 5500 ha, of which one third part consists begraasbaar country, third from wetlands and 1/3 water. Since 1996, managed by Forestry Commission (SBB). Then in the 70s of last century flora and fauna including many (water) birds greatly increased in quantity and diversity, it was decided a 'Nature' of it.

The discussion on the implementation of this project is now almost 20 years. In the winter of 1996 - '97 was already hungry, surrounding talked disgrace, especially young animals were victims of (and still are). A helicopter loaded with hay could not ascend. In 1999 starved including a large group of Heck cattle. The winter mortality in 2004-2005 was 700 animals. In the 2011-2012 season 1,500 animals died (died of hunger or fired because of a very poor condition). In October 2012, another census place (according to an improved method).

Note Welfare Foundation of Large Grazers:
The animals suffer food shortage (as of November to mid-May, they have no bite to eat). The grass will grow in early April, but the thousands of geese eat everything.
The animals are in a new report titled as wild weather, because then State forest management does not care.
If they are already terminally, they are being shot.
It is a National Shame.

Sign this petition to halt this terrible and unnecessary situation for the thousands of animals that year in and year out suffering through neglect of the human laws.

PETITION TEXT:

We, concerned animal lovers worldwide, requests Forestry and Dutch politics for the care of thousands of animals in the Oostvaarderplassen to assume and to ensure that these animals receive adequate nutrition they need for the winter months to bridge.

In the Netherlands, the statutory duty of care for ALL animals to be used, so the animals Oostvaarderplassen.

We demand that politics and Forestry an end to this appalling situation for the animals.

Propaganda films

DE PROPAGANDAFILM VAN EMS VOOR STAATSBOSBEHEER :
DE NIEUWE WILDERNIS
https://www.youtube.com/watch?v=_O99sS6K7RU

DIT IS DE WERKELIJKHEID IN DE OOSTVAARDERSPLASSEN:
KAALSLAG, HONGERDOOD EN VRESELIJK DIERENLEED

DE NIEUWE WILDERNIX

http://youtu.be/FWvFAGWwmeg

Kijk voor foto's van het ware verhaal op
www.stophetleed.nl

Contact:
Tel: 06-22169872

Go to top